O nás História Vzdelávanie Akcie Fórum


Inštitúcie a úrady
Partnerské organizácie


Poštová Adresa:
S R A S R
Katedra rádiológie SZU,
Limbová 12,
833 03 Bratislava 37

Email:
srasr@szm.sk

  ...

Vzdelávanie rádiologických asistentov

Všeobecne o vzdelávaní rádiologických asistentov

Vzdelávanie rádiologických asistentov na Slovensku prešlo niekoľkými významnými zmenami. Rádiologických asistentov z hľadiska získaného vzdelania a jeho možnej kombinácie môžeme rozdeliť na minimálne 9. rozličných skupín.


Skupiny rádiologických asistentov
 1. RA s iným odborným vzdelaním bez ukončenia špecializačného kurzu
 2. RA s iným odborným vzdelaním (nie ÚSOV, alebo VOV) s ukončením špecializačného kurzu pre rádiodiagnostiku, rádioterapiu alebo nukleárnu medicínu
 3. úplné stredné odborné vzdelanie (ÚSOV) v trvaní 2 rokov bez VOV a PŠŠ
 4. ÚSOV v trvaní 2 rokov s PŠŠ bez VOV
 5. ÚSOV v trvaní 2 rokov s PŠŠ a VOV
 6. ÚSOV v trvaní 2 rokov s VOV bez PŠŠ
 7. VOV v trvaní 3 rokov bez PŠŠ
 8. VOV v trvaní 3 rokov s PŠŠ
 9. VŠ, univerzitné vzdelanie - Bakalár
 10. ďalšie možné kombinácie s bakalárom rozširujú túto skupinu o ďalšie skupiny
Vysvetlivky
1.skupina) a 2.skupina) RA sú dnes už skôr len výnimkou
VOV - vyššie odborné vzdelanie
PŠŠ - postgraduálne špecializačné štúdium
Vzhľadom na rozvoj zobrazovacích metód v medicíne sa aj na Slovensku kontinuálne prispôsobovalo štúdium v tomto odbore, výsledkom čoho je dnes nie celkom jednoznačná situácia napr. pri zaraďovaní rádiologických asistentov do platových tried, či vytváraní pracovnej náplňe apod.

So 100% istotou dnes nevieme konštatovať, aké skupiny v akom počte sa nachádzajú aj v praxi, pretože doposiaľ neexistuje žiaden takýto detailnejší prieskum o stave profesie a možných skupín rádiologických asistentov v nej. Uvádzaný príklad je prevažne teoretický, pretože v praxi boli kontinuálne ponúkané možnosti aj rádiologickým asistentom, ktorí si mohli potrebné vzdelanie vždy doplniť. No dnes existuje značná skupina odborníkov, ktorá sa stretáva s určitými reštrikciami pri získavaní ďalšieho vzdelania, alebo pri zaraďovaní do platových tried.

K otázke vzdelávania rádiologických asistentov je potrebná kontinuálna široká odborná diskusia, kde by sa stretli všetky zainteresované strany ako vzdelávacie inštitúcie, predstavitelia odborných spoločností, zástupcovia príslušných ministerstiev, aby vznikol jednotný model vzdelávania v tomto odbore, ktorý by mal jednoznačne odzrkadľovať nielen európske štandardy, ale aj medzinárodné normy vo vzdelávaní rádiologických asistentov. Na základe spolupráce s medzinárodnymi spoločnosťami je možné významne optimalizovať súčasnú štruktúru vzdelávania rádiologických asistentov u nás.
K tejto problematike bude potrebné pripraviť špeciálnu odbornú konferenciu, ktorá by pomohla pri výmene informácií a skúseností vo vzdelávaní a ktorá by nasmerovala komunikáciu k lepšej spolupráci medzi inštitúciami a organizáciami u nás.

Stredné zdravotnícke školy (VOV,VOŠ)
Na Slovensku je vzdelávanie v odbore rádiologický asistent zriadené na Stredných zdravotníckych školách ako Vyššie odborné štúdium. Je to trojročné (6 semestrálne) štúdium. Ide o dennú formu štúdia, aj keď v niektorých prípadoch sa otvára štúdium i popri zamestnaní. Čo slúži hlavne rtg. laborantom.Tento typ štúdia trval 2. roky. Charakteristika štúdia sa nemenila výrazne. Ďalši z krokov ako štandardizovať štúdium s pomermi v Európe a susediacimi krajinami bolo zriadenie odboru Diplomovaný rádiologický asistent, ktorý ponúka odborné vzdelávanie zdravotníckym pracovníkom pre všetky oblasti rádiológie : Rádiodiagnostika, Rádioterapia, Nukleárna medicína. Cieľom je dosiahnuť počas štúdia také vedomosti a zručnosi, aby študenti / absolventi samostatne odborne realizovali diagnostické a terapeutické výkony aj na tak špecializovaných pracoviskách ako CT-počítačová tomografia, MR - magnetická rezonancia, ANGIO - angiologické vyšetrenia a vyšetrenia pomocou PET - pozitrónovo - emisný tomograf a to vo vštekých odboroch rádiológie.

Ťažiskom vzdelávania je praktický výcvik aplikovaný priamo na pracoviskách s najmodernejšou technikou. Počet hodín cvičení (praktickej časti vzdelávania) počas štúdia je v - rádiodiagnostike: 1132 , rádioterapii: 272 , nuklérnej medicíny: 234 . Súčasťou vzdelávania je povinná odborná prax. Počas tejto praxe sú študenti zadelení do priameho pracovného procesu, kde si osvojujú všetky potrebné vedomosti a zručnosti tímovej práce, komunikácie s pacientom, empatie k pacientom a kolegom. Cieľom štúdia je odborne pripraviť študentov fyzicky, psychicky a vedomostne zdatného, ktorý na úrovni rádiologického asistenta dokáže nielen samostnatne pracovať, ale aj riešiť rôzne pracovné situácie v rádiodiagnostike, rádioterapii a nukleárnej medicíne.

Štúdium končí obhajobou absolventskej práce a absolventskej skúšky, ktorá má teoretickú a praktickú časť. Absolventskú prácu študenti vypracujú počas 3. ročníka štúdia pod odborným vedením konzultantov (učiteľov praxe, príp. lekárov). Spoločne spolupracujú na príprave záverečnej absolventskej práce, tému, ktorej si študent vylosuje. Príp. študenti majú možnosť dohody a témy si prerozdelia sami medzi sebou. Okruhy tém však určí škola! Záverečná skúška je komplexná z troch odborov, teoreticko praktická. Podmienkou na absolvovanie obhajoby absloventskej práce a záverečnej, absolventskej skúšky je riadne ukončenie tretieho ročníka štúdia.

Po absolvovaní absolventskej skúšky a obhajoby, absolventi dostávajú absolutórium (diplom). Vzhľadom na prudký rozvoj diagnostických metód a terapeutických výkonov má tento odbor veľkú perspektívu a potrebu vychovávať ďalších odborníkov. V súčastnosti sa zriaďuje vzdelávanie v odbore rádiologický asistent, ako štúdium bakalárskej formy na vysokých školách.


Poznámka
Informácie zabezpečila SZŠ v Košiciach, p. Mgr. Gornaľová.


Koncepcia štúdia ...Diplomovaný rádiologický asistent...v grafoch !

História katedry

S pokrokom v medicíne a s pestrou škálou diagnostických možností vznikla potreba špecifikovať odbor rádiológie vo vzdelávaní. K tomuto prispelo i samotné zriaďovanie lekárskych fakúlt a rádiologických kliník s pregraduálnou výukou medikov, ako i inštitúcií pre ďalšie postgraduálne vzdelávanie lekárov a neskôr i rádiologických asistentov.
Prvá katedra rádiodiagnostiky, ktorá sa zoberala postgraduálnou činnosťou v rámci Slovenského ústavu, bola pôvodne v Martine a viedol ju od r. 1957 prof. MUDr. Arnošt Lányi, DrSc., až do roku 1969, keď sa Inštitút premiestnil do Bratislavy a vedúcim katedry sa stal doc. MUDr. Ľudovít Krajčovič, CSc. Po jeho smrti v r.1985 až do konkurzu bol poverný vedením asistent MUDr. Augustín Ďurkovský. Od r.1987 katedru vedie doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc. Do katedry sa postupne pričlenila aj postgraduálna výučba stredných zdravotníckych pracovníkov - rádiologických asistentov a zdravotníckych sestier pracujúcich na rádiodiagnostických pracoviskách.
Výučba v rádiológii sa začala už v r. 1922 a vykonávali ju Dr. Ľ. Valach a Dr. F.Dreuschuch ako súčasť výučbových hodín preinternú medicínu, resp. chirurgiu na Lekárskej Fakulte v Bratislave. Od r. 1941 do r. 1970 ako prvá fungovala Rádiologická klinika na LF v Bratislave. Výučbu zabezpečoval prednosta doc. MUDr. Gejza Ondrejička. V Košiciach od r. 1951 prof. MUDr. Eugen Kunštadt. V Martine od r. 1962 výuku zabezpečuje prof. MUDr. Lányi.

História katedry rádiologických asistentov na   SZU  

Ako nasledujúci krok v rozvoji ďalšieho vzdelávania SZP sa v r. 1957 zaviedli pre niektoré úseky práce kvalifikačné atestácie. Uchádzači sa pripravovali prevažne samostatným štúdiom, výnimočne sa konali predatestačné kurzy. S postupne narastajúcimi požiadavkamisa sa zriaďujú v r. 1960 Strediská pre ďalšie vzdelávanie SZP v Brne a v Bratislave - v r. 1963 premenované na Ústavy. Oba ústavy pre ďalšie vzdelávanie SZP aktívne spolupracovali a katedry rádiologických asistentov si od začiatku vymieňali skúsenosti, koordinovali školiace akcie. Samostatná katedra rádiologických asistentov vznikla r. 1965 v Bratislave. Prvým vedúcim katdry sa stáva MUDr. Alfréd Šári a zakladajúcou členkou sekcie rádiologických laborantov a prvou pracovníčkou na katedre p. Mária Prelovská. Katedra sa delila podľa odborov na rádioterapiu pod vedením doc. MUDr. Juraja Ďurkovského, CSc., a na nukleárnu medicínu na čele s doc. MUDr. Štefanom Hubkom, CSc., a na rádiodiagnostiku pod vedením MUDr. Andreja Kutarňu, CSc. So svojou odbornou asistentkou Mgr. Annou Mihálovou, ktorá tam pôsobila v r. 1972 - 1988, úspešne a obetavo viedol až do roku 1997 laborantov a asistentov, zdravotné sestry, ktoré pracovali na rtg. oddeleniach na celom Slovensku. K prvoradým úlohám Ústavu pre ďalšie vzdelávanie SZP, v uvedenej etape bolo usporadúvanie rôznych tématických kurzov, celoštátnych odborných akcií, cyklických príprav, až postgraduálneho špecializačného štúdia. V dnešnej ére, keď hovoríme o Slovenskej zdravotníckej univerzite, jej Katedra rádiodiagnostiky pod vedením doc. Bořutu sa snaží aj naďalej zachovať cieľovú koncepciu, s myslením na veľmi záslužnú prácu zakladateľov odboru a katedry u nás.

Rozvoj zobrazovacích metód v rádiológii a rozširovanie intervenčných výkonov sa odrazili aj na zmene systému postgraduálnej výučby. Postupne sa podarilo rozšíriť tzv. malú katedru o viacerých externých spolupracovníkov zo špičkových rádiologických pracovísk. Orientácia na širokú základňu externých spolupracovníkov z rôznych pracovísk umožnila zabezpečiť kvalitnú postgraduálnu výučbu rádiológie v celej jej šírke. Podarilo sa zabezpečiť najnovšie audiovizuálne pomôcky. Domácich odborníkov doplnili špičkový odborníci zo zahraničia (Česká rep., Rakúsko, Kuvajt). Na katedre bol r.1996 vypracovaný návrh na inováciu postgraduálnej výučby na základe odporúčaní EU.


Ak Vás zaujíma aká situácia bola pri vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity, môžete si prečítať návrh zákona   (dokument v pdf), ktorý bol v Národnej Rade SR predložený v Apríli r. 2002. Za obsah informácií v dokumente nie je zodpovedný správca stránky.

  

Na pdf súbory potrebujete mať inštalovaný program

Boloňská deklarácia v formáte doc   - Boloňská deklarácia európskych ministrov školstva o Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania
Dohovor o uznávaní vzdelania v doc   - Dohovor o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v Európskom regióne
LISABON 1997


  Novinka    Univerzitné vzdelávanie (VŠ)

Informácie sú v príprave.

Na Slovensku sa vzdelavanie R.A. presúva na akademicku pôdu, konkrétne na Jesseniovu lekársku fakultu v Martine www.jfmed.uniba.sk , kde sa v budúcom akademickom roku spustí 1. ročnik denného i kombinovaného štúdia..., čo je obrovský krok vo vzdelávaní rádiologických asistentov.
Kto má bližšie informácie o tomto dôležitom kroku môže ich poskytnúť na emailovú adresu : srasr@szm.sk


Taktiež postupne aj ostatné fakulty sa budú snažiť o získanie akreditácie pre odbor rádiologický asistent, ponuku programov štúdií UPJŠ v Košiciach na r. 2004/2005 si môžete pozrieť ...tu... Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov sa môže získať štúdiom podľa akreditovaného študijného programu v študijnom odbore, alebo v kombinácii študijných odborov.
V akademickom roku 2004/2005 ponúkne UPJŠ študijné odbory a študijné programy po schválení navrhovaných študijných programov Akreditačnou komisiou a Ministerstvom školstva SR.

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Pre I. a II. stupeň vysokoškolského vzdelávania sa do budúcnosti pripravuje:

Pripravuje sa akreditácia nových študijných programov rámci študijného odboru Ošetrovateľstvo - trojročné bakalárske štúdium v externej, prípadne dennej forme pre akademický rok 2004/2005.:
 • 7.1.38 pôrodná asistencia
 • fyzioterapeut a rehabilitačný pracovník
 • laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • röntgenolický a rádiologický asistent
 • asistent hygieny a epidemiológie
 • 7.1.28 verejné zdravotníctvo - bakalárske, aj magisterské štúdium
  Zámery do budúcnosti:

  Európske vysoké školy prijali výzvu a prevzali hlavnú úlohu pri vytváraní európskeho priestoru pre vysokoškolské vzdelávanie. Dosahovanie vyššej kompatibility a porovnateľnosti systémov vysokoškolského vzdelávania vyžaduje konkrétne opatrenia a iniciatívy. Preto i naša univerzita by sa mala v najbližšej budúcnosti snažiť:
  a) akreditovať čo najväčší počet študijných programov bakalárskeho, magisterského, doktorského a doktorandského štúdia s akcentácou akreditácii stupňov magisterského, doktorského a doktorandského.
  b) vypracovať systém ďalšieho a celoživotného vzdelávania na univerzite. Získať možnosť realizácie špecializačného vzdelávania.
  c) prípravu nových študijných odborov a programov orientovať zvlášť na podmienky súvisiace so vstupom SR do EU. Zamerať sa na zvýšenie vyššej konkurencie schopnosti v systéme európskeho vysokoškolského vzdelávania.
  d) implementácia ďalších foriem a metód vysokoškolského vzdelávania na univerzite.
  e) vypracovávať akreditácie nových študijných programov, ktoré budú základom pre vznik nových fakúlt univerzity.

  EURÓPSKE PROJEKTY PRE VZDELÁVANIE
  PROGRAM HENRE
  PROJEKT NA PODPORU RÁDIOGRAFICKEJ PRAXE

  HENRE je sieť vysokých škôl pre rádiografiu v Európe. Táto sieť programu ERASMUS má počiatočné trvanie 3. roky. V súčasnosti sa nachádza v treťom roku existencie - ktorý beží od Októbra 2004 do Septembra 2005. Tento projekt je spolufinancovaný európskou komisiou. Tématická sieť je jednou z hlavných inovácií programu Socrates-Erasmus. Ide o tzv. partnerstvo medzi inštitúciami ako fakultami vysokých škôl, a inými partnermi (napr. akademickými organizáciami alebo profesnými spoločnosťami). Spolupráca v rámci Tématickej siete vedie k výsledkom ktoré budú mať trvalý a rozsiahly dopad na univerzity v Európe v týkajúcej sa oblasti. Celá tématická sieť berie do úvahy Európsku integráciu a má vyslovene Európsku dimensiu. V správe HENRE za rok 2003 sa okrem iného píše : „Tradične, vývoj rádiografickej profesie v rôznych Európskych krajinách bol vzatý rôznymi cestami s výsledkom, že kvalita, úroveň a charakter činností rádiologických asistentov i úroveň vzdelania nebola v Európe rovnaká. V dôsledku toho, automatická vzájomná akademická a profesná ratifikácia (uznávanie vzdelania apod.) nie je stále v Európe možná.“ (Pozn. naša profesia spolu s ďalšími spadá do tzv. poloautomatickej profesnej ratifikácie t.j. na základe zhodnotenia obsahu štúdia, jeho dĺžky apod.). Nejednotnosť vo vzdelávacom charaktere rádiologických asistentov (radiograferov) po Európe je pozorovateľná vo viacerých štátoch, pretože rádiografické vzdelávanie leží mimo univerzitného systému. Stimul a hlavná úloha za rádiografickú sieť (HENRE) je umožniť rádiologickým asistentom po Európe sa oboznamovať s meniacou sa úlohou rádiografie a v tomto kontexte rozvíjať, harmonizovať a zabezpečovať štandrady profesionálnej praxe a vzdelávania. Sieť pre rádiografiu HENRE sa bude pokúšať o rozvoj Európskej dimenzie v type a kvalite podmienok rádiografického vzdelávania a to sa bude uskutočňovať cez výmenu skúseností rádiografických vzdelávateľov ako v sektore s vysokým školstvom no aj inde. Bude rozvíjať sieť vzdelávateľov deliacich sa o skúsenosti z inovácie vzdelávania a výuky ako aj identifikovať oblasti s dosiahnuteľnou harmonizáciou. Pokus o skoordinovanie vzdelávacieho štatútu v Európe bol a je dlhodobý cieľ medzinárodnej spoločnosti ISRRT. Javí sa, že práve prostredníctvom tejto tématickej siete, ako možnej cesty pre dosiahnutie úplnej harmonizácie je prostredníctvom vzdelávateľov na VŠ, univerzitnej úrovni. Je to schodné východisko, ktoré presviedča inštitúcie umožňiť rozvoj a validáciu všeobecnej primárnej kvalifikácie pre rádiologických asistentov. Navyše, integrácia nových východoeurópskych krajín do EU je videná ako dôležitý krok vpred. Koordinátori projektu HENRE ma niekoľko krát oslovili s návrhom môjho členstva v tomto projekte, ale keďže členstvo je určené len organizáciám a inštitúciám, nemohol som sa ako jednotlivec zapojiť do tohto projektu v 3. roku existencie. Vyjadrili presvedčenie, že členstvo by bolo pre obe strany veľkým prínosom. Za Slovensko je členom v súčasnosti len univerzita v Trnave fakulta zdravotníctva a sociálnej práce - zástupcami zatiaľ sú: RNDr.Martina Horvathová PhD. a RNDr.Radovan Karkus z oddelenia laboratórnej mikrobiológie.
  Ďalšie informácie o projekte v Slovenskom jazyku, neide o profesionálny preklad informácií preto sa ospravedlňujem za možné chyby v dokumente. Ide o informácie zpracované z prvých dvoch strán HENRE New Joiners pack 2003.

  Podstatný a hlavný cieľ projektu HENRE Stimul a hlavná úloha za rádiografickú sieť (HENRE) je umožniť rádiologickým asistentom po Európe sa oboznamovať s meniacou sa úlohou rádiografie a v tomto kontexte rozvíjať, harmonizovať a zabezpečovať štandrady profesionálnej praxe a vzdelávania.

      Priamy kontakt na projekt HENRE :    

  Email: info@henry.co.uk
  Internet: www.henre.co.uk  PROGRAM SOCRATES
  PROJEKT PRE VŠ, UNIVERZITY

  Informácie o projekte SOCRATES nájdete na webovej stránke Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu : http://www.saaic.sk/socrates.
  Kontakt: socrates@saaic.sk

  Úlohou NK SOKRATES je informovať v čo najširšej miere všetky cieľové inštitúcie na Slovensku o možnostiach zapojenia sa do programov - jednotlivých kapitol, pomáha záujemcom hľadať partnerov v krajinách EÚ, najmä pre základné a stredné školy organizuje informačné a kontaktné semináre. Pripravované projekty spolupráce môžu záujemci konzultovať priamo s pracovníkmi kancelárie. Kancelária v spolupráci s Komisiou EÚ, Ministerstvom školstva priamo prideľuje granty na jednotlivé aktivity a mobilty študentov a učiteľov (COMENIUS, ARION, LINGUA), alebo prostredníctvom vysokých škôl pre mobilty študentov (ERASMUS).

  SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu,
  Slovak Academic Association for international Co-operation.
  SAAIC pravidelne vydáva magazín o projekte socrates a Vy máte možnosť nahliadnuť do prvého čísla ..::tu::... Ďalšie čísla nájdete na webovej stránke SAAIC.

  Štruktúra projektu SOCRATES

  Comenius - Školské vzdelávanie

 • Partnerstvo škôl
 • Vzdelávanie pedagógov
 • Projekty európskej spolupráce Granty na vzdelávanie
 • Siete Comenius
  Webová stránka programu Comenius

  Erasmus - Vysokoškolské vzdelávanie

 • Európska medziuniverzitná spolupráca
 • Mobility vysokoškolských študentov a pedagógov
 • Tematické siete
  Webová stránka programu Erasmus

  Grundtvig - Vzdelávanie dospelých a iné formy vzdelávania

 • Projekty európskej spolupráce
 • Partnerstvo vo vzdelávaní dospelých
 • Granty na vzdelávanie pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých
 • Siete Grundtvig
  Webová stránka programu Grundtvig

  Lingua - Výučba a štúdium jazykov

 • Podpora jazykového vzdelávania
 • Príprava a rozvoj didaktických materiálov a pomôcok
  Webová stránka programu Lingua

  Minerva - Otvorené a dištančné vzdelávanie - Informačné a komunikačné technológie v oblasti vzdelávania

  Prieskum a inovácie

 • Prieskum a porovnávanie vzdelávacích systémov a inovácie v oblasti vzdelávania (Euridyce, Naric, Arion)
 • Inovačné iniciatívy reagujúce na potreby v oblasti vzdelávania

  Na stránke Národnej kancelárie projektu SOCRATES nájdete všetky dostupné informácie o možných programoch SOCRATES, ako i všetky čísla Buletinu SOCRATES. Je potrebné, aby sa k aktivite rádiologických asistentov vo svete pridala aj Slovenská Republika, pevne veríme v možnosť úzkej spolupráce medzi NK SOCRATES a vzdelávacími inštitúciami poskytujúcimi, či už základné vzdelávanie pre rádiologických asistentov, alebo organizáciami, ktoré poskytujú ďalšie vzdelávanie napr.: KATEDRA RÁDIOLÓGIE na SZU. Ale i katedry jednotlivých vysokých škôl, kde by sa malo štúdium pre rádiologických asistentov zriadiť v bakalárskej forme, napr. v Martine, v Bratislave, či v Košiciach. Slovensko má vynikajúci kredit a úžasný potenciál osobností, ktorý je ukrytý v ľuďoch, no mnohí ho potrebujú v sebe ešte len objaviť. Všetky zainteresované strany musia hľadať spoločnú cestu k jednotnému konaniu a rozhodovaniu pre rádiografickú prax - stručne zjednotiť sa. Skvelou možnosťou je zapojenie sa do projektu HENRE - Higher Education Network for Radiography in Europe. V tomto projekte by už mala byť zapojená Univerzita v Trnave, ale žiaľ nedisponujeme žiadnymi informáciami z ich strany. Zostáva len dúfať, že naše prípadné spoločné úsilie nebude komplikovať naša legislatíva. Ale naopak podporí a prispeje k zlepšovaniu vzdelávacích možností.


  Zaujímavé informácie o vzdelávaní a prognózach školstva nájdete na http://www.uips.sk

  Ďalšie informácie sú v príprave. Máte určité informácie o profesii rádiologický asistent? Radi by ste prispeli a tak obohatili obsah tejto webovej stránky? Môžete ich zasielať správcovi webovej stránky martin.mihalcin@zoznam.sk

  Odkazy na školy