O nás História Vzdelávanie Akcie Fórum


Inštitúcie a úrady
Partnerské organizácie


Poštová Adresa:
S R A S R
Katedra rádiológie SZU,
Limbová 12,
833 03 Bratislava 37

Email:
srasr@szm.sk

    ***

Aktuality

Aktuality24.-26.5.2006

Správa z celoslovenskej konferencie rádiologických asistentov

Celoslovenskú konferenciu organizovala Sekcia rádiologických asistentov SLS, Spoločnosť rádiologických asistentov SR a Rádiodiagnostické oddelenie Nemocnice Štefana Kukuru v Michalovciach. Toto podujatie bolo zaradené do programu sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s pridelením príslušných kreditov. Odborný program tvorili prednášky z rádiodiagnostiky, rádioterapie i nukleárnej medicíny, ktoré boli rozdelené do viacerých blokov. Spoločne sme si vypočuli 25 prednášok, týkajúcich sa možností štúdia asistentov, manažmentu, novej legislatívy v radiačnej ochrane, CT angiografie, MR rôznych oblastí tela, diapeutických výkonov, zobrazenia v nukleárnej medicíne, využitia PET a PET/CT, zabezpečenia systému kvality, TIPS, problematiky postradiačných zmien či aplikácie systému PACS v onkológii. Odborným garantom bol po celý čas Doc. MUDr. Peter Bořuta, vedúci Katedry rádiodiagnostiky SZU v Bratislave.

Vo štvrtok 25.5.2006 prebehli prvé voľby do výboru SRASR, ktorých sa zúčastnilo 69 členov SRASR. Všetky zaslané volebné lístky boli platné a výsledky boli oznámené na zasadaní. Zvolení členovia výboru si tajným hlasovaním zvolili svojho predsedu a podpredsedu. Predsedom sa stala Klára Gebeová, podpredsedom Janka Strápková, vedeckým sekretárom Martin Mihalčin, pokladníkom Ferdinand Jakubáč a členom výboru Peter Šimig. Všetky informácie sú zapísané v protokole o voľbách do výboru.

Okrem odbornej časti sme si všetci užili aj pripravený kultúrny a spoločenský program, na ktorý prispeli, tak ako aj na odborný program, sponzorujúce firmy na čele s generálnym sponzorom Fujifilm Slovakia, s.r.o. Za pomoc a podporu patrí všetkým firmám poďakovanie, a dúfame, že rovnako plodná spolupráca bude pokračovať naďalej, keďže sa už teraz tešíme a pripravujeme na stretnutie v budúcom roku, kedy štafetu poriadanie konferencií preberá RDG oddelenie Martinskej fakultnej nemocnice a uskutoční sa v Turčianskych Tepliciach. Na záver ešte poďakovanie RDG oddeleniu v Michalovciach na čele s vedúcou asistentkou Zuzkou Hreňovou, ktorí usporiadanie zvládli na jednotku a verím, že každý z účastníkov sa cítil príjemne a na Šíravu sa v budúcnosti radi vrátime.

Správa vo formáte pdf pre Acrobat Reader.

Pripravila Janka Strápková, podpredseda výboru SRASR


3. Marec 2006

ECR 2006 Vienna - European Congress of Radiology

Viedeň opäť upútala celosvetovú pozornosť odborníkov v oblasti rádiológie. Jedno z najväčších podujatí v Európe ponúklo veľmi zaujímavé stretnutie a výmenu informácií ako na odbornej, tak aj ľudskej úrovni. Na tomto podujatí bola zastúpená aj SRASR prostredníctvom ISRRT pozorovateľa za Slovensko. SRASR tak aj na tomto stretnutí mala možnosť opäť prezentovať a informovať ostatných kolegov o situácii na Slovensku, získali sme cenné informácie, ako ďalej pri vstupe do ISRRT a získanie oficiálneho členstva v ISRRT. Množstvo prednášok a množstvo satelitných sympózií organizovaných vďaka podpore rôznych firiem ponúkalo neustále viac a viac informácií o postupoch v špeciálnych vyšetrovacích metodikách, a vďaka podpore GE Healthcare aj ISRRT ponúkla návštevníkom zaujímavé sympózium zamerané na bezpečnosť pri práci a aj voči pacientom. Na tomto sympóziu sa ujal moderátorskeho postu pán Dr. Alexander Yule OBE JP, z anglicka ktorý je zároveň generálnym sekretárom ISRRT, návštevníkom tohto sympózia predstavil troch kolegov, členov ISRRT, ktorí prezentovali tri rôzne uhly pohľadu na ochranu a bezpečnosť pri práci.
Pri reprezentačnom stánku ISRRT sa stretávali tak ako starí známi, tak aj nové tváre, nadväzovali sa nové kontakty, ľudia v rámci jednej profesie tak opäť mali bližšiu cestu k sebe, k vzájomnej výmene informácií, skúseností, poznatkov. Z rozhovorov s členmi ISRRT je cítiť podporu kolegom zo Slovenska a niekoľko zástupcov už teraz vyslovilo poľutovanie nad tým, že Slovensko ešte nie je oficiálnym členom ISRRT. Nuž to čo nám nadelí budúcnosť nie je vo hviezdach, ale v našich rukách, záleží len na nás, čo s tým chceme urobiť. Iba naša vlastná aktivita nás všetkých môže posunúť k leším podmienkam ako pracovným, tak aj finančným. ECR 2006 má a bude pravdepodobne aj naďalej stále veľa ponúkať aj v budúcnosti, dúfame, že aj na niektorých z budúcich ročníkov ECR sa SRASR bude mať možnosť zúčastniť a upevňovať tak svoju pozíciu na medzinárodnej pôde odborníkov v našej profesii, ktorú zastrešuje hlavne ISRRT no v blízkej budúcnosti nie je vylúčená ani samostatná organizácia v rámci Európy tak ako tomu je v USA (ASRT - American Society of Radiological Technologists), no všetko je otázkou nasledujúcich diskusií, ktoré budú veľmi zaujímavé hlavne na ďalšom celosvetovom ISRRT kongrese v Denveri (www.asrt.org).

Fotodokumentácia z tohoto stretnutia klik TU.


Pripravil Martin Mihalčin, člen SRASR


27. November 2005

Jesenný deň rádiologických asistentov 12. Október 2005

Dom kultúry mestskej časti Kramáre na Stromovej v Bratislave poskytol v čase od cca. 10.00 - 14.00 hod. svoju sálu pre voľné stretnutie rádiologickýh asistenov z celého Slovenska, aby sa mohli v prvom rade lepšie oboznámiť so SRASR, jej poslaním a cieľmi, ktoré chce presadzovať. Plénu rádiologických asistentov sa prihovárali so svojimi prednáškami jednotlivý členovia prípravného výboru SRASR. MUDr. Peter Bořuta zhodnotil aktuálny stav v profesii, i jej možné ďalšie napredovanie nielen čo sa týka vzdelávania. Ďalšími hosťami z MZSR boli pani Mgr. Žačeková Mária z odboru ošetrovateľstva, ktorý metodicky a koncepčne riadi aj našu profesiu, pani MUDr. Príkazská Marianna CSc. nás v krátkosti informovala o certikácii RDG pracovísk. Vo voľných diskusiách sme sa dotkli otázok vzdelávania, postavenia rádiologických asistentov s rôznym vzdelaním, a na záver sme diskutovali o aktuálnej téme povinnej registrácii v novej komore SKIZPALT.

Prvé stretnutie, ktoré organizovala SRASR pre rádiologických asistentov v spolupráci so sekčnou komorou MTP v SKIZPALT-e a vďaka podpore PULIMEDICALspol. s r.o. tak ponúklo aspoň čiastočne priame informácie k zaujímavým témam a dianiu v našej profesii. Veríme, že aj nabudúce sa stretneme aspoň v takom počte, ako to bolo na tomto stretnutí.

Martin Mihalčin, admin stránok SRASR


5. November 2005

EANM - European Association of Nuclear Medicine

Verím že skratka EANM je pre zasvetených určite známa, tí ktorí vedia anglicky už z názvu vedia pochopiť že je to Európska asociácia nukleárnej medicíny ktorá združuje nielen lekárov ale aj asistentov teda aby som bol presnejší technológov v nukleárnej medicíne. Ich stránka je veľmi prehľadná a ľahko porozumiteľná. Prečo sa zmieňujem o tejto spoločnosti? Nuž natrafil som na ich stránke na dokument, ktorý je svojim obsahom zaujímavý v tom, že hovorí o podstate kompetencií týchto odborníkov na európskej báze. Takže každý, kto sa venuje nukleárnej medicíne sa môže začítať do originálneho dokumentu EANM. Ak existuje značná diskusia v Európe o tom, ako stavať úlohy a kompetencie pre technológov v nukleárnej medicíne, tak by sa mali aj kolegovia a kolegyne trošku zapojiť do diskusie aj na stránkach SRASR. Viac o EANM nájdete na ich vlastnej stránke : www.eanm.org a hlavne v sekcii s príznačným názvom Technologist Publications. Tak verím, že túto správu privítajú aj kolegovia z nukleárnej medicíny.

Martin Mihalčin, admin stránok SRASR


2. November 2005

SIEMENS Medical News - Newsletter zadarmo

Zostante v dianí a zlepšujte si prehľad vo svete SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS. Získajte nový absolútne voľný newsletter SIEMENS Medical News a prijímajte najaktuálnejšie informácie týkajúce sa oblasti vášho záujmu formou e-mailu.
Pre lepší prehľad kliknite na Newsletter - Siemens Medical.

Martin Mihalčin, člen SRASR


29. Október 2005

'World Radiography Day' 8. November 2005

8. November - Svetový deň rádiologických asistentov má každoročne zvláštne postavenie v živote širokej spoločnosti a to nielen odbornej, ale aj verejnej. Veľmi silné postavenie v poslednom období získava hlavne v Anglicku, kde počas tohoto dňa majú univerzity a oddelenia rádiológie tzv. deň otvorených dverí, počas ktorého sa môžu všetci záujemci, návštevníci oboznámiť so základnou charakteristikou profesie rádiologický asistent, môžu sa dozvedieť viac o jednotlivých vyšetreniach a pod. Cieľom takýchto aktivít je poukazovať hlavne na potrebu včasnej diagnostiky, ktorá má najdôležitejšiu úlohu, či postavenie pri príprave a realizácii liečby jednotlivých ochorení. Takisto počas tohoto dňa sa tak záujemci o túto profesiu môžu osobne informovať o skúsenostiach rádiologických asistetov z praxe. U nás sa počas tohoto dňa zatiaľ nič mimoriadne nedeje. Je to deň, ktorý berieme ako určitý pripomienkový deň, no myslím si že, práve štát by mohol v rámci takýchto dní podporovať aktivitu samotných rádiologických asistentov, rádiologických oddelení, aby sa zlepšovala informovanosť širokej populácie o význame diagnostiky a významnom postavení zobrazovacích metód v medicíne. Som presvedčený že, takéto aktivity budú samozrejmosťou nielen v západnej Európe, ale aj u nás doma.
Ako to prebieha v Anglicku si môžete prečítať v článku Hull and East Yorkshire Hospitals z roku 2003(v Ang.jazyku)

Martin Mihalčin, člen SRASR


14. Október 2005

Informácia o Medzirezortných pripomienkových konaniach MZSR za rok 2005

Vážený kolegovia a kolegyne,
po našom stretnutí 12.októbra 2005 Vám prinášame aktuálne informácie o medzirezortnom pripomienkovom konaní MZSR na rok 2005, pretože sa nám konečne podarilo ukotviť našu profesiu aj v legislatíve SR dávame Vám do pozornosti Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach (document PDF), ktorou sa po prvý krát stanovujú aj základné body praxe a činností rádiologického asistenta.

Ďalšie legislatívne dokumenty pre MPK MZSR nájdete na stránkach MZSR pre pripomienkové konanie a na stránkach MZSR pre legislatívu

Spoločnosť rádiologických asistentov SR rešpektuje copyright servera zbierka.sk - Akékoľvek šírenie textov stránok www.zbierka.sk bez súhlasu spoločnosti Iura Edition, spol. s r.o., takisto aj vytváranie kópií servera zbierka.sk, alebo jeho časti a vytváranie off-line alebo privátnych verzií je v rozpore s Autorským zákonom - a preto do uzatvorenia dohody, alebo do získania oficiálneho stanoviska prevádzkovateľa nebude zverejňovať legislatívne dokumenty na svojich stránkach. No aspoň pre vašu informáciu, aká legislatíva obsahuje výraz rádiologický asistent aktuálne a aké dokumenty môžete hľadať na stránkach ich servera:

16/2001 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní
111/2002 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní
156/2002 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve
157/2002 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve
570/2002 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2002 Z. z.
173/2003 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov
212/2004 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve
213/2004 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve
341/2004 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní
578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
742/2004 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
743/2004 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
379/2005 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách
424/2005 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov

Martin Mihalčin, administrátor stránok SRASR

24. September 2005

Informácia k registrácii v SKIZPALT

Registrácia podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch ...

upravuje postavenie stavovských organizácií v zdravotníctve. Ustanovuje 5 komôr:

  • Slovenská lekárska komora
  • Slovenská komora zubných lekárov
  • Slovenská lekárnická komora
  • Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
  • Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov
Pre tých, ktorí brázdia internetom za účelom získania lepších informácií mám jeden zaujímavý typ na stránku respektíve na blog Tomáša Szalaya (bývalého moderátora projektu Zem). V jeho blogu sa dá nájsť veľa zaujímavých informácií, ako aj názorov na to čo hýbe svetom, i v zdravotníctve u nás. Pre tých, ktorí stále nemajú jasno v povinnej registrácii podľa nového zákona o poskytovateľoch zdravot. starostlivosti by si mali určite prečítať nasledujúci článok o členstve a registrácii v komore. Samozrejme je pravda, že predstavenstvo rozhodlo o 2000Sk poplatkoch, tie však ako to vyzerá, idú rozhodne nad rámec zákona. Nová komora by mala hľadať zdroje na svoj chod u svojich donorov a sponzorov nie u obyčajných zdravotníkov s už aj tak slabými mzdami. Otázne je, čo bude s tými, ktorí poskytli všetky údaje k registrácii zaplatili 200Sk registračný poplatok (splnili si zákonom stanovenú povinnosť) a napriek tomu ich SKIZPALT nazaregistroval (odmietol registrovať pre nesplnenie pomienok kladených zákonom, pričom sa nešpecifikuje presne akých), pravdepodobne pre nezaplatenie 2000Sk poplatku stanoveného na predsedníctve novej komory. Pre neregistrovanie hrozí zdravotníkom totiž pokuta od MZSR až do výšky 20 000 Sk.


Martin Mihalčin, administrátor stránok SRASR


23. Jún 2005

Správa z celoštátnej konferencie RA v SR

Správa administrátora a člena SRASR

Veľké podujatie s početnými prezentáciami, akciami, a takisto reakciami ľudí na to, ako ďalej napredovať v rozvoji našej profesie. Asi takto nejako by sa dalo charakterizovať posledné celoštátne stretnutie rádiologických asistentov pripravované Sekciou rádiologických asistentov pri SLS v spolupráci s rdg. oddelením v Piešťanoch. Toto posledné stretnutie RA ponúklo znova dostatočný priestor pre výmenu skúseností z praxe ako aj priestor pre konštruktívnu diskusiu o ďalších potrebných krokoch pri príprave nových dokumentov SRASR, ktorá naozaj perspektívne videné, by mala byť jedinou organizáciou zastrešujúcou RA u nás. Silné profesné združenie s maximálnym počtom členov, ktoré by sa v budúcnoti malo zmeniť (reorganizovať) na jedinú stavovskú organizáciu zastrešujúcu RA u nás. To je ale hudba ďalekej a možno blízkej budúcnosti. O všetkom rozhodne naša vlastná aktivita a snaha. SRASR rozhodne podáva a ponúka priestor pre výmenu názorov a skúseností, chybou ľudí v profesii je hlavne ich pasivita v nej po roku fungovania SRASR v prípravnej fáze sa dá konštatovať, že pre profesiu a odbor rádiologický asistent je o 5 minút 12... t.j. najvyšší čas sa zobudiť a začať pracovať nie pre vlastné blaho ale pre blaho nás všetkých. V rámci niektorých prednášok ma milo potešila starostlivá prezentácia našich kolegov a kolegýň z Rádioterapie. Chýba mi na takýchto fórach aj aktivita RA pracujúcich na oddeleniach Nukleárnej medicíny. Ich vlastné vízie o vlastnej budúcnosti v tomto odbore rádiológie. Osobne pevne verím že práve vďaka práci SRASR a ľudí v nej majú slovenskí rádiologickí asistenti nádej. Nič viac a nič menej. Toľko k poslednej konferencii z pohľadu RA a človeka aktívneho aj v živote profesie rádiologický asistent.....
S pozdravom, všetkým všetko a dobré a dovidenia na akciách už v novej organizácii SRASR želá Martin Mihalčin, Diplomovaný rádiologický asistent, člen SRASR.22.Mája 2005

Pozitívna správa
Vo štvrtok 19.mája 2005 sa uskutočnilo prvé stretnutie zástupcov SRASR s oficiálnym predstaviteľom Ministerstva zdravotníctva SR, pani PhDr. Vierou Hulkovou, riaditeľkou odboru ošetrovateľstvo, ktorý metodicky a koncepčne spravuje aj profesiu rádiologický asistent. Za SRASR boli prítomní Klára Gebeová, Martin Mihalčin a Janka Strápková. PhDr.Hulkovej sme predstavili našu organizáciu, objasnili sme hlavné ciele a systém, akým chceme pracovať. Odovzdali sme návrh koncepcie rádiologického asistenta a stanovy SRASR, informovali sme o medzinárodnej organizácii ISRRT, ECRRT, o projekte HENRE. Zo strany ministerstva bola prisľúbená spolupráca a ako prvý krok nás čaká príprava a vypracovanie dokumentu o rozsahu zdravotníckej praxe rádiologického asistenta. Ďalším bodom bolo obsadenie miesta hlavného odborníka na ministerstve zdravotníctva pre kategóriu asistent, kde SRASR prevzala výzvu inicializovať stretnutia s jednotlivými predstaviteľmi profesií v kategórii asistent, tak aby sme dokázali dospieť k dohode a obsadiť tento post človekom, ktorý na tejto pozícii nebude hájiť svoje vlastné záujmy, alebo záujmy svojej cieľovej skupiny, ale poskytne dostatočný priestor pre všetkých, tak aby každý odbor v kategórii asistent mohol získať priestor pre samostatný rozvoj, optimalizáciu a štandardizáciu podmienok v profesii. Dúfame, že tak ako toto prvé stretnutie, tak aj naša ďalšia spolupráca bude pokračovať na dobrej úrovni.

Pripravili: Janka Strápková & Martin Mihalčin
10. Máj 2005

ISRRT prostredníctvom svojich členov v sekcii pre Radiation Protection upozoruje na upgrade nového návrhu ISRRT pre MED smernicu. Upozorňujú nás na to že tento návrh nie je konečnou verziou, ale iba odporúčaním, ktoré by malo byť nápomocné národným spoločnostiam pri stanovovaní úloh a priznávania zodpovedností pre rádiologických asistentov v súvislosti s MED smernicou EU. Taktiež je treba upozorniť že je to dokument, ktorý je vypracovávaný z pohľadu ECRRT - európskeho výboru ISRRT, presnejšie výboru pre Radiation Protection.26. Apríl 2005

SRASR oslovili koordinátori projektu HENRE aby sme boli nápomocní pri hľadaní vysokých škôl a univerzít ktoré poskytujú vzdelávanie pre rádiologických asistentov u nás. Taktiež ako novú výzvu nám zaslali HENRE questionaire - dotazník mapujúci situáciu vo vzdelávaní rádiolog. asistentov v Európe. Každý kto má záujem aby sa aj Vaša univerzita alebo vysoká škola, či fakulta zapojila do projektu HENRE aj napr. prostredníctvom HENRE dotazníka môže nám zaslať email s požiadavkou na tento dotazník, ktorý Vám obratom (emailom) zašleme späť.6. December 2004

SRA SR pripravila novú koncepciu odboru rádiologický asistent, ku ktorej by sa malo vyjadriť Ministerstvo zdravotníctva SR. Nová koncepcia je pripravovaná podľa podkladov a dokumentov Medzinárodnej spoločnosti rádiologických asistentov a rádiologických technológov ISRRT, jej európskeho výboru ECRRT a podľa podkladov a dokumentov z prieskumov projektu HENRE. Tento dokument by mal byť videný ako prvý základný kameň, na ktorom by sa mohlo stavať. V budúcnosti nie je vylúčené, že tento dokument bude potrebné aktualizovať a prípadne ho doplniť o pripomienky MZ SR, o špecifické úlohy rádiologických asistentov v jednotlivých oblastiach rádiológie, aby sa lepšie objasnila dôležitá úloha a postavenie rádiologických asistentov v zabezpečovaní rádiologickej starostlivosti. Navrhovaná koncepcia prispieva k štandardizácii a harmonizácii podmienok v tomto odbore a odráža v plnej miere potreby zdravotníckej praxe.
Návrh koncepcie odboru rádiologický asistent vo formáte pdf
Dodatok SRASR k návrhu koncepcie vo formáte pdf .

UPOZORNENIE!

Vaše pripomienky a návrhy ako aj Vaše názory týkajúce sa tohoto dokumentu (návrhu koncepcie) zapisujte v našej knihe hostí. Prípadne ich zasielajte na našu adresu poštou, alebo elektronicky na adresu
srasr@szm.sk27. November 2004

V dňoch 4 a 7 Novembra 2004 sa konala ďalšia schôdza ECRRT výboru v hlavnom meste Estónska, ECRRT Meeting Tallinn 2004, kde sa prejednávali ďalšie dôležité otázky týkajúce sa rozvoja, regulácie profesie rádiologický asistent v Európe. Jedným z podstatných a veľmi zaujímavých bodov programu bola aj Smernica EU o medicínskom ožarovaní tzv. MED smernice. SRASR ako mnoho iných európskych, národných spoločností obdržala dokument, ktorý by mal byť akýmsi hodnotením a odporúčaním pre národné spoločnosti k otázkam týkajúcim sa MED smernice, stanovenia hlavných úloh pre rádiologických asistentov v ochrane pred žiarením. Môžete sa začítať do textu v slovenskom jazyku ECRRT odporúčania a v orginálnej verzii ECRRT Draft RP vo formáte pdf pre Acrobat Reader, ktorý pre potreby SRASR preložil Martin Mihalčin, Diplomovaný rádiologický asistent. Ako to vyzeralo na tomto stretnutí sa môžete pozrieť ..:: tu ::.. Slovensko nebolo na tomto stretnutí prítomné. SRASR prinesie aj ďalšie správy z tohto stretnutia. K MED smernici a dokumentu môžete svoj názor vyjadriť v našej knihe návštev.


1. Augusta 2004

Od tohto dátumu je oficiálne registrovaná prvá nezávislá spoločnosť rádiologických asistentov u nás. Veľký deň ktorým sa otvorila cesta k rozvoju profesie pre samotných rádiologických asistentov. Samotné predstavenstvo ISRRT jej Európskeho regionálneho výboru ECRRT t.j. Regionálny riaditeľ ISRRT pán Alain Hembise (Belgicko) v krátkosti píše : Congratulations great day for you and your colleagues. Best wishes ... takisto aj Viceprezidentka ISRRT Niru Kolmannskog pre tento región v krátkosti napísala: Congratulations ... my best wishes to all slovakian colleagues ... First congratulations to all Radiographers in Slovakia for the hard work and courage for starting the new Radiographers society. My very best wishes and ofcourse support to all my colleagues in Slovakia. Carry on the good work!!
Ak by som to mal zhrnúť a preložiť tak nám grautulujú k tomuto rozhodnutiu posielajú najlepšie pozdravy a želania pre nás ... Viceprezidentka ISRRT nám všetkým gratuluje k tvrdej práci a k odvahe založiť novú Spoločnosť rádiologických asistentov na Slovensku. Je to významný krok, predstavujúci posun v regulácii profesie, všetci veríme, že sa nám podarí etablovať tak, aby sme vytvorili spoločnosť, ktorá bude svojou funkciou podobná ostatným spoločnostiam v Európe.
22. Júla 2004

Dnešným dňom bola podaná žiadosť o registráciu nového dobrovoľného profesného občianskeho združenia - Spoločnosti rádiologických asistentov Slovenskej republiky na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Týmto krokom sa otvára nová cesta pre reguláciu našej profesie, tento krok môže znamenať významný posun vpred pre štandardizáciu podmienok, pre výmenu informácií s podobnými spoločnosťami nielen v Európe. Tento krok vysoko ocenili aj predstavitelia samotnej ISRRT, želajú nám veľa šťastných krokov vedúcich do veľkej rodiny Rádiologických Asistentov v Európe a vo svete. Veríme, že sa nám podarí etablovať na domácej scéne tak, aby sme tvorili také združenie, ktoré bude tvoriť významný článok v regulácii profesie. Na Slovensku vzniká spoločnosť porovnateľná svojou štruktúrou a cieľmi s ostatnými spoločnosťami vo svete. Je nevyhnutné tvoriť nový jednotný priestor pre komunikáciu a výmenu informácií a takýto priestor sa bude snažiť vytvárať aj naša spoločnosť. V očakávaniach dúfame, že tento krok k významnému posunu v profesii bude úspešný.